[TUT] THỦ THUẬT MỞ KHÓA FACEBOOK KHI BỊ FAQ

Cập nhật: 14 thg 9, 2017
THỦ THUẬT MỞ KHÓA FACEBOOK KHI BỊ FAQ


Bước 1 : Fake ip trang ( www.hola.org). Sau đó, vào facebook, fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :


  • Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này:
나는 팀이 입증 형태로이 계정의 잠금
해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 우리
  • Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :
나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지
, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을
해제하기 위해이 편지를 고려해야 것으로
뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하
때문에
  • Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
안녕하세요 페이스 북이 검증 템플릿이
, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장
기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화
있습니다. 페이스 팀은 검토 잠금
!
  • 이메일 : (Email của bạn )
  • 계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
  • 생일 : (Ngày sinh của bạn )
  • 여권에 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )