HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CHẠY VỚI LỆNH MARQUEE CHO BLOGPSOT/BLOGGER

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CHẠY VỚI LỆNH MARQUEE CHO BLOGPSOT/BLOGGER

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CHẠY VỚI LỆNH MARQUEE CHO BLOGPSOT/BLOGGER

Hôm nay xin phép chia sẽ với bà con cô bác lệnh    MARQUEE  chạy chữ đơn giản đẹp cho blogspot sau đây xin được phép hướng dẫn mọi ngườ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/21/2018

Hôm nay xin phép chia sẽ với bà con cô bác lệnh  MARQUEE chạy chữ đơn giản đẹp cho blogspot sau đây xin được phép hướng dẫn mọi người cách thực hiện :))
------
Style1:

<marquee align="center" direction="left" height="100" scrollamount="2" width="100%">Hãy thể hiện bạn là con người có văn hóa khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé</marquee>
 Demo:

Hãy thể hiện bạn là con người có văn hóa khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé

Style2:

<marquee align="center" direction="left" height="200" scrollamount="4" width="100%" behavior="alternate">Hãy thể hiện bạn là con người có văn hóa khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé</marquee>
Demo:
Hãy thể hiện bạn là con người có văn hóa khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé
Style3:
<div align="left"><font face="georgia" color="White"><b><marquee bgcolor="red" width="100%" scrollamount="3" behavior="alternate">Hãy thể hiện bạn là con người có văn hóa khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé</marquee></b></font></div>
Hãy thể hiện bạn là con người có văn hóa khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé

Style4:

<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="down" width="100%" height="200" align="center">Hãy thể hiện bạn là, con người có văn hóa khi, coppy tại Lê Bá Long IT nhé</marquee>
 Demo:
Hãy thể hiện bạn, là con người có văn hóa, khi coppy tại Lê Bá Long IT nhé
LỜI KẾT:
Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!! Nếu có thắc mắc thì cmt bên dưới còn thích thì share nhé !!! 😉
HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CHẠY VỚI LỆNH MARQUEE CHO BLOGPSOT/BLOGGER HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CHẠY VỚI LỆNH MARQUEE CHO BLOGPSOT/BLOGGERLê Bá Long IT8.8stars based on9reviews Hôm nay xin phép chia sẽ với bà con cô bác lệnh    MARQUEE  chạy chữ đơn giản đẹp cho blogspot sau đây xin được phép hướng dẫn mọi ngườ...

Blogger Comments

Hiện tại có 4 nhận xét: