Hướng dẫn nâng cấp khung nhận xét của Blogspot phiên bản mới


Nâng cấp lên skin mới

Skin mới của blogger comment form có thể bắt gặp ở các theme mặc định của blogger. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cập nhật lên skin của theme contempo

Thêm b:templateUrl='indie.xml' vào thẻ <html ...>


Chèn tiếp đoạn code sau vào <b:skin><![CDATA[
/*<Variable name="robotoNormal15" description="Roboto Normal 15" type="font" default="15px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="15px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoNormal16" description="Roboto Normal 16" type="font" default="16px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="16px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoLightItalic15" description="Roboto Light Italic 15" type="font" default="italic 300 15px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="italic 300 15px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoBold22" description="Roboto Bold 22" type="font" default="bold 22px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="bold 22px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoBold30" description="Roboto Bold 30" type="font" default="bold 30px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="bold 30px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoBold45" description="Roboto Bold 45" type="font" default="bold 45px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="bold 45px Roboto, sans-serif"/>
<Group description="Body">  <Variable name="body.text.font" description="Font" type="font" default="$(robotoNormal15)" value="15px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="body.text.color" description="Color" type="color" default="#757575" value="#757575"/>  <Variable name="body.background.height" description="Background height" type="length" min="420px" max="640px" default="480px" value="480px"/>  <Variable name="body.background" description="Background" color="$(body.background.color)" type="background" default="$(color) none repeat scroll top left" value="$(color) url(https://themes.googleusercontent.com/image?id=L1lcAxxz0CLgsDzixEprHJ2F38TyEjCyE3RSAjynQDks0lT1BDc1OxXKaTEdLc89HPvdB11X9FDw) no-repeat scroll top center /* Credit: Michael Elkan (http://www.offset.com/photos/394244) */;"/>  <Variable name="body.background.color" description="Body background color" type="color" default="#eee" value="#eeeeee"/>  <Variable name="body.background.blur" description="Background blur" type="length" min="0px" max="50px" default="0px" value="0px"/>  <Variable name="body.link.color" description="Link color" type="color" default="#2196f3"  value="#2196f3"/>  <Variable name="body.link.visited.color" description="Visited link color" type="color" default="$(body.link.color)" value="#2196f3"/>  <Variable name="body.link.hover.color" description="Link Hover Color" type="color" default="$(body.link.color)" value="#2196f3"/>  <Variable name="labels.text.color" description="Label text color" type="color" default="$(body.link.color)"  value="rgba(0,0,0,0.54)"/>  <Variable name="labels.background.color" description="Label background color" type="color" red="$(labels.text.color.red)" green="$(labels.text.color.green)" blue="$(labels.text.color.blue)" default="rgba($red, $green, $blue, 0.05)" value="#f7f7f7"/></Group>
<Group description="Posts" selector="div.widget.Blog">  <Variable name="posts.title.color" description="Post title color" type="color" default="#212121" value="#212121"/>  <Variable name="posts.title.font" description="Post title font" type="font" default="$(robotoBold22)" value="bold 22px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="posts.stream.title.font" description="Post title stream font" type="font" default="$(robotoBold30)" value="bold 30px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="posts.background.color" description="Post background color" type="color" default="#fff" value="#ffffff"/>  <Variable name="posts.text.font" description="Post text font" type="font" default="$(body.text.font)" value="15px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="posts.text.color" description="Post text color" type="color" default="$(body.text.color)" value="#757575"/>  <Variable name="posts.byline.color" description="Post byline color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.54)" value="rgba(0, 0, 0, 0.54)"/>  <Variable name="blockquote.font" description="Blockquote font" type="font" default="$(robotoLightItalic15)" value="italic 300 15px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="blockquote.color" description="Blockquote color" type="color" default="#444" value="#444444"/>  <Variable name="posts.icons.color" description="Post icons color" type="color" default="#707070" value="#707070"/>  <Variable name="tabs.font" description="Font" type="font" family="$(robotoNormal15.family)" size="$(robotoNormal15.size)" default="700 normal $(size) $(family)" value="700 normal $(size) $(family)"/>  <Variable name="tabs.color" description="Text color" type="color" default="#ccc" value="#cccccc"/>  <Variable name="tabs.selected.color" description="Selected color" type="color" default="#fff" value="#ffffff"/>  <Variable name="tabs.overflow.background.color" description="Popup background color" type="color" default="$(posts.background.color)" value="#ffffff"/>  <Variable name="tabs.overflow.color" description="Popup text color" type="color" default="$(posts.text.color)" value="#757575"/>  <Variable name="tabs.overflow.selected.color" description="Popup selected color" type="color" default="$(posts.title.color)" value="#212121"/></Group>*/


Nếu gặp lỗi Invalid variable declaration in page skin: Variable name must not be declared twice. Input: body.background tức biến này được định nghĩa 2 lần, bạn có thể đổi thành <Variable name="body1.background"...> để lưu được mẫu

Kết quả:Chúc các bạn thành công !!! 
By: hung1001


Viết bình luận (16)
Xếp theo