Hướng dẫn nâng cấp khung nhận xét của Blogspot phiên bản mới

Hướng dẫn nâng cấp khung nhận xét của Blogspot phiên bản mới

Hướng dẫn nâng cấp khung nhận xét của Blogspot phiên bản mới

Nâng cấp lên skin mới Skin mới của blogger comment form có thể bắt gặp ở các theme mặc định của blogger. Trong bài này tôi sẽ hướng...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 8/23/2018

Nâng cấp lên skin mới

Skin mới của blogger comment form có thể bắt gặp ở các theme mặc định của blogger. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cập nhật lên skin của theme contempo

Thêm b:templateUrl='indie.xml' vào thẻ <html ...>


Chèn tiếp đoạn code sau vào <b:skin><![CDATA[
/*<Variable name="robotoNormal15" description="Roboto Normal 15" type="font" default="15px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="15px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoNormal16" description="Roboto Normal 16" type="font" default="16px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="16px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoLightItalic15" description="Roboto Light Italic 15" type="font" default="italic 300 15px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="italic 300 15px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoBold22" description="Roboto Bold 22" type="font" default="bold 22px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="bold 22px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoBold30" description="Roboto Bold 30" type="font" default="bold 30px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="bold 30px Roboto, sans-serif"/><Variable name="robotoBold45" description="Roboto Bold 45" type="font" default="bold 45px Roboto, sans-serif" hideEditor="true" value="bold 45px Roboto, sans-serif"/>
<Group description="Body">  <Variable name="body.text.font" description="Font" type="font" default="$(robotoNormal15)" value="15px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="body.text.color" description="Color" type="color" default="#757575" value="#757575"/>  <Variable name="body.background.height" description="Background height" type="length" min="420px" max="640px" default="480px" value="480px"/>  <Variable name="body.background" description="Background" color="$(body.background.color)" type="background" default="$(color) none repeat scroll top left" value="$(color) url(https://themes.googleusercontent.com/image?id=L1lcAxxz0CLgsDzixEprHJ2F38TyEjCyE3RSAjynQDks0lT1BDc1OxXKaTEdLc89HPvdB11X9FDw) no-repeat scroll top center /* Credit: Michael Elkan (http://www.offset.com/photos/394244) */;"/>  <Variable name="body.background.color" description="Body background color" type="color" default="#eee" value="#eeeeee"/>  <Variable name="body.background.blur" description="Background blur" type="length" min="0px" max="50px" default="0px" value="0px"/>  <Variable name="body.link.color" description="Link color" type="color" default="#2196f3"  value="#2196f3"/>  <Variable name="body.link.visited.color" description="Visited link color" type="color" default="$(body.link.color)" value="#2196f3"/>  <Variable name="body.link.hover.color" description="Link Hover Color" type="color" default="$(body.link.color)" value="#2196f3"/>  <Variable name="labels.text.color" description="Label text color" type="color" default="$(body.link.color)"  value="rgba(0,0,0,0.54)"/>  <Variable name="labels.background.color" description="Label background color" type="color" red="$(labels.text.color.red)" green="$(labels.text.color.green)" blue="$(labels.text.color.blue)" default="rgba($red, $green, $blue, 0.05)" value="#f7f7f7"/></Group>
<Group description="Posts" selector="div.widget.Blog">  <Variable name="posts.title.color" description="Post title color" type="color" default="#212121" value="#212121"/>  <Variable name="posts.title.font" description="Post title font" type="font" default="$(robotoBold22)" value="bold 22px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="posts.stream.title.font" description="Post title stream font" type="font" default="$(robotoBold30)" value="bold 30px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="posts.background.color" description="Post background color" type="color" default="#fff" value="#ffffff"/>  <Variable name="posts.text.font" description="Post text font" type="font" default="$(body.text.font)" value="15px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="posts.text.color" description="Post text color" type="color" default="$(body.text.color)" value="#757575"/>  <Variable name="posts.byline.color" description="Post byline color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.54)" value="rgba(0, 0, 0, 0.54)"/>  <Variable name="blockquote.font" description="Blockquote font" type="font" default="$(robotoLightItalic15)" value="italic 300 15px Roboto, sans-serif"/>  <Variable name="blockquote.color" description="Blockquote color" type="color" default="#444" value="#444444"/>  <Variable name="posts.icons.color" description="Post icons color" type="color" default="#707070" value="#707070"/>  <Variable name="tabs.font" description="Font" type="font" family="$(robotoNormal15.family)" size="$(robotoNormal15.size)" default="700 normal $(size) $(family)" value="700 normal $(size) $(family)"/>  <Variable name="tabs.color" description="Text color" type="color" default="#ccc" value="#cccccc"/>  <Variable name="tabs.selected.color" description="Selected color" type="color" default="#fff" value="#ffffff"/>  <Variable name="tabs.overflow.background.color" description="Popup background color" type="color" default="$(posts.background.color)" value="#ffffff"/>  <Variable name="tabs.overflow.color" description="Popup text color" type="color" default="$(posts.text.color)" value="#757575"/>  <Variable name="tabs.overflow.selected.color" description="Popup selected color" type="color" default="$(posts.title.color)" value="#212121"/></Group>*/


Nếu gặp lỗi Invalid variable declaration in page skin: Variable name must not be declared twice. Input: body.background tức biến này được định nghĩa 2 lần, bạn có thể đổi thành <Variable name="body1.background"...> để lưu được mẫu

Kết quả:Chúc các bạn thành công !!! 
By: hung1001


Hướng dẫn nâng cấp khung nhận xét của Blogspot phiên bản mới Hướng dẫn nâng cấp khung nhận xét của Blogspot phiên bản mớiLê Bá Long8.8stars based on9reviews Nâng cấp lên skin mới Skin mới của blogger comment form có thể bắt gặp ở các theme mặc định của blogger. Trong bài này tôi sẽ hướng...

Blogger Comments

Hiện tại có 16 nhận xét: